Programa

Introducció: història de la llengua catalana des dels orígens.
Els conceptes de llengua i dialecte.
El nom de la llengua. El cas del valencià.
El domini lingüístic actual de la llengua catalana. Oficialitat.
Els dos grans blocs dialectals del català (oriental i occidental) i els dialectes que els componen.
Selecció de cançons de grups de música i cantautors de cada dialecte.
Treball d’identificació dels trets dialectals exposats (lèxics, morfosintàctics, fonètics…) a partir de l’escolta activa i l’anàlisi de les cançons seleccionades.
Difusió dels canals per poder accedir a la recerca de grups de música i cantautors en llengua catalana de tot el domini lingüístic.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

bibiloni, g. Llengua estàndard i variació lingüística. València, 1997.
Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica. Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, I. Fonètica. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1990 [1999].
Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica. Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, II. Morfologia. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1992 [1999].
Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2016.
moll, f. de b. Llengua o dialecte? Català o mallorquí? Palma, 1978.
mollà, t. / palanca, c. Curs de sociolingüística 1. València, 1987.
polanco, l. “Llengua i dialecte: una aplicació dialectomètrica a la llengua catalana”. Miscel·lània Sanchis Guarner. València, 1984.
veny, j. Els parlars catalans. Síntesi de dialectologia catalana. Palma: Editorial Moll, 1982.
veny, j; massanell, m. Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2015.


Atles lingüístic del domini català. Veny- Pons i Griera. https://aldc.espais.iec.cat/
Diccionari català-valencià-balear. Alcover-Moll. https://dcvb.iec.cat/
Els sons del català. Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/sonscatala/ca/presentacio
Enderrock. La música de la teva generació. https://www.enderrock.cat/
Viasona. Tota la música en català. https://www.viasona.cat/