Programa

1. PROGRAMA COMPLETO
Unitat 0: Domini.cat
GRAMÀTICA
-Alfabet
-Signes ortogràfics
LÈXIC
- Paraules en català
- Frases de classe
FONÈTICA
- Les lletres i els sons del català
CULTURA
- Imatges dels Països Catalans
- El territori on es parla català
Unitat 1: Tot un món
GRAMÀTICA
-Articles personals
-Articles definits
-Pronoms forts: jo, tu, ell, ella, vostè
-Pronoms febles: em, et, es, en
-Interrogatius: com, qui, quants, quantes, quines, d’on, per què
-Adjectius de nacionalitat: gènere
- Numerals de l’1 al 100
-Preposicions: de, per
-Present d’indicatiu: ser, dir-se, tenir, parlar, estudiar
LÈXIC
- Noms de països, nacionalitats i llengües
FONÈTICA
- Entonació de preguntes i respostes
- El verb dir-se
CULTURA
- Noms i cognoms
Unitat 2: Família, amics i coneguts
GRAMÀTICA
-Possessius
-Demostratius: aquest, aquesta, aquests, aquestes
-Pronoms forts: nosaltres, vosaltres, ells, elles, vostès
-Pronoms febles: ens, us, es
-Interrogatius: de què
-Substantius i adjectius: gènere i nombre
-Present d’indicatiu: ser, dir-se, tenir, parlar, estudiar, treballar, fer, viure
-Preposicions: a, en, de
-Connector: però
LÈXIC
-Noms de professions
-Noms de parentiu

-Adjectius per descriure persones
FONÈTICA
- La grafia i el so ny
CULTURA
- L’hereu i la pubilla
Unitat 3: Per a tots els gustos
GRAMÀTICA
-Quantificadors: molt, força, bastant, una mica, gaire, gens
-Pronoms de complement indirecte: m’ (a mi), t’ (a tu), li (a ell, a ella, a vostè), ens (a nosaltres), us (a
vosaltres), els (a ells, a elles, a vostès)
- Present d’indicatiu: agradar, suportar, odiar, encantar, escoltar, anar, sortir, llegir
- Connector: doncs
LÈXIC
-Noms dels dies de la setmana
-Noms de les estacions
-Noms i verbs relacionats amb el món del lleure
- Verbs que indiquen gustos
- A mi, també / a mi, tampoc / a mi, sí / a mi, no / jo, també / jo, tampoc / jo, sí / jo, no
FONÈTICA
- L’apostrofació dels pronoms
- El verb llegir
CULTURA
- El temps lliure dels joves
Unitat 4: Les coses de cada dia
GRAMÀTICA
-Expressions temporals: abans de, després de, havent dinat, havent sopat, sempre, mai, sovint...
-Present d’indicatiu
-Preposicions: de... a..., des de... fins a..., entre... i...
-Connector: perquè
LÈXIC
-Parts del dia
-Adjectius per descriure persones
-Verbs que indiquen activitats quotidianes
- Noms d’establiments
FONÈTICA
-Els sons [ʒ] i [ʃ]
-Les terminacions del present d’indicatiu
CULTURA
- Els horaris dels catalans
2. BIBLIOGRAFIA
ALABADÍ, J. [et al.]. D’ací i d’allà: Oral A2. València: Tabarca Llibres, 2010.
BADIA, D.; PÉREZ, M. Camí de Ronda: 40 primeres classes de català. Vic: L’Àlber, 2015.
BASTONS, N. [et al.].Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide, 2012.
BERNADÓ, X.; ESCARTÍN, M. ; PUJOL, A. Som-hi! Bàsic 1, 2 i 3. Llengua catalana. Barcelona: Barcanova, 2019.
ESTEBAN, J. Català A2. Barcelona: Teide, 2019.
GUERRERO, I. [et al.]. Nou nivell bàsic (1, 2 i 3): Curs de llengua catalana: Formació de persones adultes.
Barcelona: Castellnou, 2017.
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Ortografia catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2017. (També
disponible en línia)
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans, 2018. (També disponible en línia)
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans: 2019.
MAS, M. [et al.]. Veus: Curs de català: Nivell 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010.
MONEGAL, C. 156 activitats per a parlar en català. Vic: L’Àlber, 2003.
ROIG, N.; PADRÓS, M.; CAMPS, S. Passos 1: Nivell bàsic: Curs de català per a no catalanoparlants. Barcelona:
Octaedro, 2017.
RUAIX I VINYET, J. Català fàcil: Curs bàsic per a catalanoparlants. Barcelona: Claret, 2012.
VILAGRASA GRANDIA, A. A punt 1. Curs de català. Llibre de l’alumne. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2018.
VILAGRASA GRANDIA, A. A punt 1. Curs de català. Llibre d’exercicis. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2018.

CARRERA, J.; PONS, C.; SOLÀ, J. Els sons del català. http://www.ub.edu/sonscatala
Enxaneta.info. http://enxaneta.info/index.htm
GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT RAMON LLULL I CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA. Parla.cat. http://www.parla.cat
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Ortografia catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2017.
https://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digita…
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans, 2018. https://geiec.iec.cat/